برچسب: درس خارج اصول فقه

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۲۰

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۲۰

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- صنف دوم از ادله حجیت سیره عقلائیه ۳- تأملی در بررسی آیه شریفه ۴- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /اصناف دیگر دال بر حجیت سیره عقلائیه   ۱- خلاصه جلسه گذشته صنف دوم از حجیت بنای عقلا…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۱ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- جواب از مناقشه به صورتی دیگر ۲٫۱- اشکال ۳- بیان حجیت سیره عام و مثال ۴- بیان سیره خاصه ملحق به عام و مثال آن ۵- چند نکته ۶- نتیجه ۷- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /جواب از مناقشه، الحاق…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- نظریه مرحوم نائینی در مورد مبدأ سیره عقلائی عام و مناقشه در آن ۳- فرق بین دو وجه گفته شده برای حجیت سیره عقلائیه عام ۴- اشکال و جواب اشکال به دو وجه بیان شده در اثبات حجیت سیره عقلائیه عام…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۱

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۱

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۹ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- نوع دوم از سیره‌ای که موضوع را منقح می‌کند؛ جزء موضوع را منقح می‌کند ۳- سیره نوع سوم از سیره‌ای که دخالت در تنقیح موضوع دارد؛ تنقیح موضوع آن به صورت اثباتی ۴- عدم نیاز انواع سیره‌های مذکور به امضاء شارع…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۰

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۰

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۸ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: خارج اصول الفائق/الفائق في الأصول /تنقيح ثبوتي موضوع توسط سيره عقلايي ۱- خلاصه جلسه گذشته در نوع دوم از سیره عقلائیه بودیم که نوع اول جایی بود که خود موضع حکم شرعی و قسم دوم دخالت دارد در بیان و تنقیح موضوع که…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۹

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۹

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۶ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- رابطه تبیین مفهموم و تطبیق مصداق ۲٫۱- تفاوت موارد تخصصی و ثمثیلی بکار رفته در مسائل علوم ۲٫۲- جایگاه سیره عرفیة در مقام ثبوت و تشخیص مصادیق ۲٫۳- خطابات شرعیه ۳- تطبیق متن         موضوع: الفائق في الأصول/السیرة العقلائیة /انواع سیره…