برچسب: خارج اصول کاربردی

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۱ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- جواب از مناقشه به صورتی دیگر ۲٫۱- اشکال ۳- بیان حجیت سیره عام و مثال ۴- بیان سیره خاصه ملحق به عام و مثال آن ۵- چند نکته ۶- نتیجه ۷- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /جواب از مناقشه، الحاق…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- نظریه مرحوم نائینی در مورد مبدأ سیره عقلائی عام و مناقشه در آن ۳- فرق بین دو وجه گفته شده برای حجیت سیره عقلائیه عام ۴- اشکال و جواب اشکال به دو وجه بیان شده در اثبات حجیت سیره عقلائیه عام…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۷

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۷

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۰۷ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- چند مناقشه به دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه ۳- تفصیل بین سیره عامه و غیر آن در حجیت داشتن ۴- نتیجه نهایی ۵- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /مناقشه در دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۶

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۶

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۰۶ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- دلیل چهارم بر حجیت ذاتی سیره عقلائیه ۲٫۱- نتیجه دو مقدمه ۲٫۲- تبعات این مبنا: ۳- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه   ۱- خلاصه جلسه گذشته در ادله حجیت سیره عقلاییه بودیم.…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۴

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۴

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- ملاک و ادله حجیت سیره عقلاء ۱٫۱- دلیل اول؛ محال بودن توافق عقلاء بر اشتباه عادتاً ۱٫۲- مناقشه در دلیل اول ۱٫۳- جواب از مناقشه ۲- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /ادله حجیت ذاتی سیره عقلاعیة   ۱- ملاک و ادله…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۳

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۳

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۳ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار منشاء ۲- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار ردع و عدم ردع آن توسط شارع ۳- خلاصه ۴- تطبیق عبارت         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /اقسام سیره متشرعه به اعتبارات مختلف   ۱- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۲

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۲

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه فصل اول ۲- ادله حجیت انواع سیره عقلاء ۳- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقیه/الفائق في الأصول /ادله حجیت انواع سیره، مقدمات   ۱- خلاصه فصل اول سیره عقلاییه در تقسیم کلی به دو قسم تقسیم می‌شد. سیره‌ای که در طریق…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۷

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۷

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۱٫۱- قسم دوم از اقسام سیره عقلاء (مرتبط به موضوع حکم) ۲- اقسام سیره استفاده شده در تنقیح موضوع ثبوتا موضوع: السیرةالعقلائیة/اقسام سیره عقلاء و مناط حجیت آنها / ۱- خلاصه جلسه گذشته در اقسام سیره بودیم. گفتیم سیره دو قسم است. سیره‌ای…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۶

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۶

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۱ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- بیان اقسام سیره عقلاء ۱٫۱- تأملی در امثله قسم اول (سیره عقلاء در طریق حکم شرعی باشد) ۱٫۲- ملاک حجیت سیره در قسم اول (سیره عقلاء در طریق استنباط حکم شرعی باشد) ۱٫۳- ارزش کیفی سیره عقلاء در طریق استنباط حکم شرعی ۲- قسم دوم (سیره…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۴

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۴

  محتويات ۱- فرق بین ارتکاز و سیره عملی ۲- تعریف عادت ۳- منشاء سیره عقلاء ۳٫۱- ارتکاز علمی ۳٫۲- عادت و روش تکراری مردمان اهل تقلید ۴- رابطه بین سیره عقلاء، ارتکاز عقلی و بنای عقلاء ۴٫۱- بیان نمونه ۵- بررسی کیفیت حجیت سیره عقلاء ۵٫۱- امضاء شارع برای سیره عقلاء، یعنی جعل حکم مماثل و مناسب سیره عملی عقلاء ۵٫۱٫۱- امضاء شارع در مورد…