برچسب: خارج اصول فقه

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۹

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۱ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- جواب از مناقشه به صورتی دیگر ۲٫۱- اشکال ۳- بیان حجیت سیره عام و مثال ۴- بیان سیره خاصه ملحق به عام و مثال آن ۵- چند نکته ۶- نتیجه ۷- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /جواب از مناقشه، الحاق…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۸

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- نظریه مرحوم نائینی در مورد مبدأ سیره عقلائی عام و مناقشه در آن ۳- فرق بین دو وجه گفته شده برای حجیت سیره عقلائیه عام ۴- اشکال و جواب اشکال به دو وجه بیان شده در اثبات حجیت سیره عقلائیه عام…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۷

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۷

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۰۷ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- چند مناقشه به دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه ۳- تفصیل بین سیره عامه و غیر آن در حجیت داشتن ۴- نتیجه نهایی ۵- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /مناقشه در دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۶

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۶

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۰۶ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- دلیل چهارم بر حجیت ذاتی سیره عقلائیه ۲٫۱- نتیجه دو مقدمه ۲٫۲- تبعات این مبنا: ۳- تطبیق متن       موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه   ۱- خلاصه جلسه گذشته در ادله حجیت سیره عقلاییه بودیم.…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۵

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۵

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۸/۰۵ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۱٫۱- دلیل دوم بر حجیت ذاتی سیره عقلائیة ۱٫۲- بیان دلیل دوم ۱٫۳- معنای دلیل دوم ۱٫۴- مناقشه در دلیل دوم ۱٫۵- جواب مناقشه در دلیل دوم ۲- دلیل سوم بر حجیت ذاتی سیره عقلاییه ۲٫۱- مناقشه در دلیل سوم ۲٫۲- جواب از مناقشه در دلیل سوم…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۴

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۴

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- ملاک و ادله حجیت سیره عقلاء ۱٫۱- دلیل اول؛ محال بودن توافق عقلاء بر اشتباه عادتاً ۱٫۲- مناقشه در دلیل اول ۱٫۳- جواب از مناقشه ۲- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /ادله حجیت ذاتی سیره عقلاعیة   ۱- ملاک و ادله…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۳

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۳

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۳ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار منشاء ۲- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار ردع و عدم ردع آن توسط شارع ۳- خلاصه ۴- تطبیق عبارت         موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /اقسام سیره متشرعه به اعتبارات مختلف   ۱- اقسام سیره عقلائیة به اعتبار…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۲

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۲

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۱۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه فصل اول ۲- ادله حجیت انواع سیره عقلاء ۳- تطبیق متن         موضوع: خارج اصول فقیه/الفائق في الأصول /ادله حجیت انواع سیره، مقدمات   ۱- خلاصه فصل اول سیره عقلاییه در تقسیم کلی به دو قسم تقسیم می‌شد. سیره‌ای که در طریق…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۱

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۱

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۹ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- نوع دوم از سیره‌ای که موضوع را منقح می‌کند؛ جزء موضوع را منقح می‌کند ۳- سیره نوع سوم از سیره‌ای که دخالت در تنقیح موضوع دارد؛ تنقیح موضوع آن به صورت اثباتی ۴- عدم نیاز انواع سیره‌های مذکور به امضاء شارع…

 • خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۰

  خارج اصول فقه الفائق في الأصول جلسه ۱۰

  درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۷/۰۸ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: خارج اصول الفائق/الفائق في الأصول /تنقيح ثبوتي موضوع توسط سيره عقلايي ۱- خلاصه جلسه گذشته در نوع دوم از سیره عقلائیه بودیم که نوع اول جایی بود که خود موضع حکم شرعی و قسم دوم دخالت دارد در بیان و تنقیح موضوع که…